วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

1.ทักษการสื่อสาร

2.ทักษะการวางแผน


3.ทักษะการจัดองค์การ


4.ทักษะการสอนแนะ
5.ทักษะการจูงใจ


6.ทักษะการเจรจาต่อรอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น