วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

1.ทักษการสื่อสาร

2.ทักษะการวางแผน


3.ทักษะการจัดองค์การ


4.ทักษะการสอนแนะ
5.ทักษะการจูงใจ


6.ทักษะการเจรจาต่อรอง


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


ประวัติส่วนตัว
ชื่อนายจีรศักดิ์ พรหมคุณ ชื่อเล่น เชน
เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 อายุ 20ปี
ที่อยู่ 094 บ.เหล็ก อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
ช่องทางการติดต่อ tell:084-9207286
                                 0837-227946
                           FB: จีรศักดิ์ พรหมคุณ
                 Line: chain2540
ศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรปริญญาตรี 
แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ